Hospodaření s půdou

Vážení vlastníci půdy a přátelé,

děkujeme za Vaši důvěru. S čistým svědomím můžeme říci, že je o Vaši půdu dobře postaráno a věříme, že naše vzájemná spolupráce v následujících letech bude nadále pokračovat. 

Pokud se chcete seznámit s kondicí Vašich pozemků, neváhejte se na nás obrátit.

S úctou, Váš RABBIT

Jak se dlouhodobě staráme o půdu a jak ji zhodnocujeme?

Od 90. let ukazujeme, že naše hospodaření je stejně kvalitní jako to na západě. Přičemž dlouhodobě si udržujeme a vykazujeme vysokou kvalitu při hospodaření s půdou, dobytkem, zpracováním a výrobou potravin. Naše hospodaření je stejně kvalitní jako v Německu, či Holandsku.

Většina námi obhospodařované půdy je vázána na živočišnou výrobu.

Na 80 % výměry je využíván sedmiletý koloběh střídání plodin - ječmen ozimý, řepka ozimá, pšenice ozimá, 2x kukuřice s půdo-ochrannými technologiemi, lusko-obilná směska s podsevem jetele a následně jetel (jetelotráva), vojtěška. Během tohoto cyklu pravidelně a efektivně hnojíme organickými hnojivy z vlastních zásob (hnůj skotu, hovězí kejda, prasečí kejda a podestýlka z výkrmu brojlerů a nosnic). Aktivně pracujeme s bilancí živin v půdě (odnos, přínos). Pravidelnost organického hnojení nám pomáhá udržovat optimální množství živin v půdě, starou půdní sílu. Vápnění a sanitace půdy je samozřejmostí. Nezapomínáme však ani na trvalé travní porosty, kde jsme přešli na pravidelný pětiletý cyklus totálních obnov a následné používání selektivních herbicidů.

Součástí našich osevních postupů jsou meziplodiny (svazenka vratičolistá, svazenka shloučená, hořčice bílá, ředkev olejná, jetel šípovitý, jetel plazivý, lnička setá, světlice barvířská), které pěstujeme především z důvodů zlepšení půdní strukturylepší hospodaření s půdní vláhou, zachytávání vzdušného dusíku a protierozních opatření.

Udržitelné konvenční zemědělství

Návrat ke kořenům

Propojení živočišné a rostlinné výroby za využití moderních technologií vnímáme jako nedílnou součást správného, efektivního a trvale udržitelného hospodaření

Každý rok přicházíme s něčím novým. Letošní rok jsme odebrali plošně vzorky (rozbory živin v půdě) z našich půdních bloků pro účely variabilního hnojení v následujících letech. Každý vlastník půdy se může seznámit s kondicí jeho pozemku.

Jsme přesvědčeni, že způsob hospodaření skupiny RABBIT je tradiční, šetrný a trvale udržitelný.

Vděk patří především vlastníkům půdy

Pro zajištění dostatečné krmivové základny je pro nás důležitý každý hektar půdy, na kterém můžeme hospodařit. 

Proto si velice vážíme všech vlastníků půdy, kteří věří skupině RABBIT a umožňují nám dlouhodobě hospodařit. O všechny pozemky se staráme jako o vlastní, a tím je také dlouhodobě zhodnocujeme.